BEPERKTE GARANTIE

NV Race Productions (“Belgian Cycling Factory, BCF”), een Belgisch bedrijf gevestigd in Paal-Beringen, geeft de volgende beperkte garantie op outlet verkoop van frame-forksets van het merk Belgian Cycling Factory (hierna “frame”).

Belgian Cycling Factory geeft een niet-verdraagbare garantie voor materiële en/of technische productiefouten aan frames afkomstig uit de overjaarse stockverkoop van BCF voor een periode van twee (2) jaar, mits voorlegging van een bewijs van aankoop van het BCF-frame bij een erkende dealer. De periode van twee (2) jaar gaat in op datum van aankoop, die moet blijken uit de aankoopfactuur uitgaande van de erkende BCF-dealer aan de eigenaar van het frame.

Voor tweedehands frames door BCF verkocht is er een beperkte niet-overdraagbare garantie tegen materiële en/of technische productiefouten voor een duurtijd van één (1) jaar.

De vermelde garantieperiodes gelden enkel voor frames die in normale omstandigheden werden gebruikt en naar behoren werden onderhouden (zie gebruikershandleiding).

De beperkte garantie geldt niet op voorvorken die niet door BCF werden geproduceerd, lak- en vernislagen en onderdelen die op de fiets of het frame staan, zoals wielen, versnellingssysteem, remmen, zadelpen, stuur en stuurpen, elektromotor en batterij of onderdelen van het veringsysteem, noch voor de op het frame aangebrachte fluokleuren.

Claims in het kader van deze beperkte garantie moeten steeds worden ingediend via een erkende BCF-dealer.

Onderdelen gemonteerd op de fiets of het frame, zoals wielen, versnellingssysteem, remmen, zadelpen, stuur en stuurpen, elektromotor en batterij of onderdelen van het veringsysteem vallen enkel onder de garantie van de fabrikant. Hierop wordt dus geen garantie gegeven door BCF. Weet dat de garantie van de fabrikant vervalt indien de fiets of het frame niet nieuw werd aangekocht of indien de onderdelen niet correct gemonteerd werden door een erkende BCF- dealer of door een derde.

Bijkomende voorwaarden bij de beperkte garantie van BCF op frames:

Deze beperkte garantie van BCF is nooit overdraagbaar en enkel van toepassing indien het frame is aangekocht bij een erkende BCF-dealer.

Om van uw rechten onder deze beperkte garantie gebruik te maken, moet het frame aan uw erkende BCF-dealer worden bezorgd, samen met een reçu, een factuur of een ander voldoende schriftelijk authentiek aankoopbewijs waarop het serienummer van het frame staat vermeld. Indien BCF oordeelt dat dit frame onder de door haar verleende garantie valt, dan wordt dit naar goeddunken van BCF gerepareerd of vervangen door een gelijkwaardig product. Deze beslissing is definitief en bindend. De eigenaar betaalt alle werkuren voor het repareren of vervangen van alle onderdelen. Deze beperkte garantie omvat onder geen beding de transportkosten van en naar een erkende BCF-dealer. Deze kosten zijn in voorkomend geval altijd voor rekening van de eigenaar.

Deze beperkte garantie van BCF is sowieso niet van toepassing op normale slijtage, noch op gebreken, storingen of defecten die te wijten zijn aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, verkeerde montage, foutief onderhoud, aangebrachte wijzigingen, aanrijdingen, botsingen of foutief gebruik. De BCF-fiets of frame is niet ontworpen, ontwikkeld, verspreid, geproduceerd

of verkocht om trucs uit te voeren, op rampen te rijden, sprongen te maken, agressief te rijden, op zwaar terrein, in een extreem klimaat of zwaar belast te fietsen, voor commerciële of andere doeleinden te gebruiken; in dergelijke gevallen kan de fiets/het frame schade oplopen of kan de fietser zich ernstig kwetsen en kan BCF niet verantwoordelijk worden gehouden. In al deze gevallen geldt de beperkte garantie van BCF op frames niet.

 

DIT IS EEN INTEGRALE SLOTVERKLARING VAN BELGIAN CYCLING FACTORY’S BEPERKTE GARANTIE OP FRAMES. BCF GEEFT GEEN TOESTEMMING, OOK NIET AAN ERKENDE BELGIAN CYCLING FACTORY DEALERS, OM ENIGE ANDERE GARANTIES TE BIEDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR OF IN NAAM VAN BELGIAN CYCLING FACTORY. NIEMAND ANDERS DAN BELGIAN CYCLING FACTORY, EN GEEN ANDERE VERKLARING DAN DEZE VAN BELGIAN CYCLING FACTORY, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT DOOR, EEN BEWIJSVOERING VAN DERDEN, RESULTEEERT IN EEN GEVAL VAN GARANTIE MET BETREKKING OP BCF-FRAMES. BCF’S AANSPRAKELIJKHEID ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE KAN NOOIT GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKOOP. BCF KAN NOOIT AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De eigenaar doet afstand van en BCF is niet aansprakelijk voor alle andere rechtsmiddelen, verplichtingen, aansprakelijkheden, rechten, garanties die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de wet of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige beweerde impliciete garantie die ontstaat uit de prestaties, handels- of gebruikspraktijken en enige beweerde impliciete garantie van geschiktheid. In bepaalde staten, rechtsgebieden, landen of provincies zijn sommige of alle hierin vermelde uitsluitingen of beperkingen van incidentele schade of gevolgschade verboden. Ingeval een bepaling onuitvoerbaar zou worden verklaard, zal alleen deze bepaling worden getroffen door de niet-uitvoerbaarheid en blijven alle andere bepalingen wel van toepassing.